Hopp til hovedinnhold
TilbakeTilbake
SiS

Vedtekter

1. Eierskap og drift

1. Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).

2. Barnehagen drives i samsvar med

2.1 Lov om barnehager og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer.

2.2 Vedtak i SiS styret.

2.3 Måldokument og årsplan for barnehagen.

3. FAU og samarbeidsutvalg

FAU

 • FAU velges av foreldrerådet som består av alle foreldre/foresatte til barn i SiS barnehage.
 • FAU har 6 medlemmer og 6 varamedlemmer.
 • Valgperioden er et barnehageår, fra august til august.
 • FAU skal sikre et godt samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. (Lov om barnehager §4)
 • FAU konstituerer seg selv.

Samarbeidsutvalg

 • SU skal ha 6 medlemmer som velges slik:
 • 2 foreldrerepresentanter valgt av FAU
 • 2 personalrepresentanter, valgt av personalet i SiS barnehage
 • 1 kommunalrepresentant, valgt av Sola kommune
 • 1 eierrepresentant, valgt av styret i SiS
 • Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett.
 • Valgperioden er et barnehageår, fra august til august.
 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. (Lov om barnehage § 4)
 • SU konstituerer seg selv.

4. Opptak

4.1 Opptaket blir foretatt av daglig leder.

4.2 Det foretas to opptak i året. Hovedopptak m/søknadsfrist 1.februar, og supplerende opptak for nye studenter 1. august.

4.3 Tildelingsregler og kriterier for å beholde barnehageplassen.

 • En av foreldrene må være fulltidsstudent, ved en utdanningsinstitusjon tilknyttet SiS.
 • Ha betalt semesteravgift.
 • Førsteårsstudenter leverer opptaksbevis, ved oppstart av nytt barnehageår
 • Andre studenter må levere bekreftelse på oppnådd studieprogresjon dvs minst 60 % av 60 studiepoeng, som må dokumenteres ved begynnelsen av nytt barnehageår.
 • Dokumentasjon på fortsatt studierett.
 • Dokumentasjon på svangerskapspermisjon gir fritak for kravet om avlagte studiepoeng for det/de semester det gjelder.
 • Alle fakturaer for barnehageplassen må være betalt
 • Unntak § 4,9

Barn med varig funksjonshemming, som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av barnehageoppholdet, og som er bosatt i Sola kommune vil bli prioritert. Lov om barnehager § 13.

4.4 Søknader om barnehageplass for barn av pedagogiske ledere i SiS barnehage prioriteres på lik linje med studentbarn. Direktør foretar opptak av disse barna.

4.5 Søsken av barn i barnehagen kan prioriteres ved opptak.

4.6 Ved ledige plasser hvor vi ikke har søkere som er kvalifiserte etter pkt. 4.2 , 4.3 eller 4.4, kan plasser tildeles søkere som ikke er studenter. Da vil barn av ansatte i SiS barnehage, SiS, SiS sportssenter og ansatte ved tilknytningsskolene bli prioritert. Barnehageplassen beholdes så lenge ansettelsesforholdet opprettholdes.

4.7 Ved opptak skal det legges vekt på at gruppesammensetningen blir så god som mulig i henhold til barnehageloven.

4.8 Barnet beholder barnehageplassen så lenge minst en av foreldrene er student og tilfredsstiller kriteriene for tildeling av barnehageplass.

4.9 Barn over 3 år, kan beholde barnehageplassen fram til skolepliktig alder, selv om foreldrene ikke tilfredsstiller kriteriene ved opptak.

4.10 Oppsigelsesfristen er 2 måneder gjeldende fra den 15. i hver måned.

4.11 Studenter som har fått barnehageplass har anledning til å søke om permisjon ett år fra barnehageplassen, fra 15.august – 14. august.

4.12 Avslag på søknad om barnehageplass kan påklages etter forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage og forvaltningslovens bestemmelser.

5. Åpningstider

5.1. Barnehageåret beregnes fra 15. august til 14. august. Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 – kl. 16.30. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt. Fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag holdes barnehagen stengt.

5.2 I løpet av et barnehageår er det satt av 5 planleggingsdager, da er barnehagen stengt.

6. Ferie

6.2 Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Tre av disse må være sammenhengende i perioden 1. juni – 1.september.

6.3 Foreldrene skal innen 1. april gi melding om når barna skal ha sommerferie.

6.4 Barn som ikke skal fortsette neste barnehageår, må ta ferien innen de slutter 14. august.

7. Betaling

7.1 Betalingssatsene fastsettes av styret i SiS og forfaller til betaling forskuddsvis den 15. i hver måned.

7.2 Det betales et tillegg for mat.

8. Helsemessige forhold

8.1 Hvis et barn er syk eller har fravær av andre grunner skal det gis beskjed til barnehagen.

8.2 I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

9. Ansvar

9.1 SiS har ulykkesforsikring for barna.

10. Helse, miljø og sikkerhet

10.1 Med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, blant annet forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, har SiS barnehage et eget internkontrollsystem.