Hopp til hovedinnhold
SiS

Eksempel på ting du kan søke midler til:

 • Underholdning: honorar til artist, DJ, standup, quizmaster, mat og drikke (ikke alkohol), foredragsholder eller lignende.
 • Sosiale aktiviteter: heiskort ved skitur, bowling, paintball, curling, premier eller lignende.

Kriterier for søknad

 • Minimum 15 deltakende studenter.
 • Alle deltakerne må være studenter som betaler semesteravgift til SiS.
 • Inntil kr 200,- per deltakende student, maksimum kr 30.000,-
 • Midlene skal kun brukes til konkrete aktiviteter for studenter, og planlegges/gjennomføres av eller i samarbeid med nåværende studenter.
 • Arrangementet skal være gratis å delta på for studenter.
 • Gode aktiviteter som inkluderer mange studenter vil prioriteres fremfor aktiviteter som inkluderer færre.
 • Tiltakene skal være et lavterskeltilbud og ha fokus på inkludering.
 • Midlene må brukes på arrangementer som finnersted i inneværende semester og senest 01.12.22.
 • Det er dokumentasjonsplikt for alle kostnader og utlegg.
 • Dersom søknaden blir delvis eller helt innvilget, må det sendes inn en enkel rapport i etterkant.
 • Når midler er innvilget skal det skrives rapport senest 10 dager etter endt arrangement og senest innen 10.desember for å få utbetaling innen 31.12
 • Det er ikke et krav til at alle kriterier er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor stor del av studentmassen som eventuelt kan nås med et gitt arrangement og at tiltaket bidrar til et variert tilbud for studentene.
 • Søkeren gjøres kjent med innvilgelse av arrangementsstøtte gjennom kontaktperson i søknad. Tildelt støtte blir utbetalt når rapport fra arrangementet er sendt inn.
 • Er det ønskelig å omdisponere innvilgede midler, må dette avklares i forkant.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden sendes elektronisk via skjema på vår nettside.
Alle felt må fylles ut.Budsjett og program for arrangementet vedlegges.
Eventuelt utfyllende opplysninger til søknad vedlegges.

Annet

 • Prosjektgruppen kan be om tilleggsopplysninger utover det som fremkommer i retningslinjene, samt foreta kontroller/stikkprøver av regnskap, antall deltakere og mer.
 • Ved 30 deltakere eller færre, kan SiS be om navneliste og studentnummer for deltakerne.
 • Deltakende ikke-studenter må selv betale en egenandel minimum tilsvarende støtten fra SiS.
 • Det skal fremgå at arrangementet er støttet av SiS på alle markedsføringsflater som benyttes.
 • Arrangement med økonomisk overskudd, eller som er en del av, eller knyttet til, undervisning, vil ikke få støtte.

Frister:

 • Søknader under kr 20.000,- må sendes minimum 10 virkedager før arrangementsdato.
 • Søknader over 20.000,- må sendes til SiS minimum 14 dager før arrangementsdato.
 • Regnskap og kopi av kvitteringer må sendes til SiS senest 10dager etter arrangementslutt.
 • For arrangementer som får støtte på kr 25.000,- eller mer, skal regnskapet være revidert.
 • Tildelt støtte blir utbetalt når rapport med all dokumentasjon fra arrangementet er sendt inn.

Spørsmål rettes til studentgruppen på mail: studentmedarbeider@minsis.no