Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer

Hvem kan søke?

Grupper av studenter som betaler semesteravgift til SiS kan søke om inntil tre arrangementer i semesteret.

Alle studentorganisasjoner, med unntak av:
- Velferdstinget, StOr/BIS/Studentrådene/Parlamentene Folken, BI-kroa, Tappetårnet og andre tilsvarende studentsteder.

- Etablerte regelmessige arrangement, som Fadder, Jentemiddagen, Masterfesten, Husfesten og lignende.

Hva og hvor mye kan
det søkes til?

Studentarrangement som har som formål å styrke det sosiale studentmiljøet.

Minimum 20 deltakende studenter. Unntaket er arrangement for utdanningsinstitusjoner/studieretninger/kull med færre enn 20 studenter.

Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte til mat og drikke. Du kan søke om støtte til for eksempel:

Underholdning: honorar til artist, DJ, standup, quizmaster, foredragsholder eller lignende.

Sosiale aktiviteter: heiskort ved skitur, bowling, paintball, curling, premier eller lignende.

Minimum 2/3 av deltakerne må være studenter som betaler semesteravgift til SiS.

Inntil kr 100,- per deltakende student, maksimum kr 50.000,-

Arrangementer der studentene på alle utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiS inviteres, kan få innvilget støtte på inntil kr 75.000,-. Maks kr 100,- per student

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden sendes elektronisk via skjema på vår nettside.
Alle felt må fylles ut.

Budsjett og program for arrangementet vedlegges.

Eventuelt utfyllende opplysninger til søknad vedlegges.

Annet

Administrasjonen kan be om tilleggsopplysninger utover det som fremkommer i retningslinjene, samt foreta kontroller/stikkprøver av regnskap, antall deltakere og mer.

Ved 30 deltakere eller færre, kan SiS be om navneliste og studentnummer for deltakerne.

Deltakende ikke-studenter må selv betale en egenandel minimum tilsvarende støtten fra SiS.

Det skal fremgå at arrangementet er støttet av SiS på alle markedsføringsflater som benyttes.

Arrangement med økonomisk overskudd, eller som er en del av, eller knyttet til, undervisning, vil ikke få støtte.

Søknadsbehandling

Ved endringer i opplysningene gitt i søknaden, skal SiS umiddelbart få beskjed, sånn at søknaden kan vurderes på nytt.

Ved avvik mellom søknad og regnskap/gjennomført arrangement, kan støtten fra SiS bortfalle eller reduseres.

Søker kan anke administrasjonens avgjørelse inn for styret i SiS innen 14 dager fra mottatt svar.

Søknader av prinsipiell art, og på kr 25.000,- eller mer, skal behandles av styret i SiS.

Administrasjonen og styret kan utøve skjønn.

Frister

Søknader under kr 25.000,- må sendes til SiS minimum 10 virkedager før arrangementsdato.

Søknader over kr 25.000,- må sendes til SiS minimum én måned før arrangementsdato.

Regnskap og kopi av kvitteringer må sendes til SiS senest én måned etter arrangementslutt. For arrangementer som får støtte på kr 25.000,- eller mer, skal regnskapet være revidert.