Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Dette er SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger sin personvernerklæring. Denne personvernerklæringen forteller hvordan SiS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Vår nettstedsadresse er: https://minsis.no – «https» gir sikret kommunikasjon på vårt nettsted.

Personopplysninger

SiS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Hvorfor har vi behov for lagring av data

Når du som student betaler semesteravgift til din høyere utdanningsinstitusjon i regionen, får du tilgang til våre tilbud. SiS har for tiden ingen uttømmende oversikt over hvilke studenter som har betalt semesteravgift, så dette må dokumenteres av studenten selv. Når du er i kontakt med våre forskjellige avdelinger/tilbud, er det ulike behov som gjør at vi samler inn og lagrer bestemte opplysninger om deg. Vi samler bare inn det som skal til for å utføre de prosessene som er nødvendig, og dataene blir bare lagret så lenge vi har behov for de.

Vår risikovurdering viser at de mest sensitive dataene er de som gjelder Psykolog, Helsesøster og Barnehage. Disse har særskilte rutiner for at opplysningene skal være trygge. Dette er beskrevet under.

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke data vi håndterer i våre ulike avdelinger/tilbud, hvordan de blir lagret, hvem som har tilgang, hvordan de er sikret, sletterutinter og avtaler med eksterne databehandlere.

Psykolog

et journalsystem, i henhold til helsepersonellloven §§39 og 40, pasientjournallover kapittel 2 og forskrift om pasientjournal.

Det stilles lovkrav til pasientjournal om hvilke opplysninger som skal nedskrives. Journalen kan eksempelvis inneholde kontaktinformasjon, sykdomshistorikk og informasjon om aktuell livssituasjon. Du kan også bli bedt om å svare på ulike kartleggingsskjema, disse vil da også journalføres. Vi er pliktig å oppbevare journal i 10 år, før den blir slettet fra vårt journalsystem.

Vi er underlagt taushetsplikt i henhold til lov om helsepersonell, men etter samtykke fra deg kan vi gi personopplysninger til aktuelle samarbeidspartnere som f.eks fastlege, NAV, domstoler og andre offentlige organer. Unntak i spesielle situasjoner; i henhold til forskrift om pasientjournal, lov om helsepersonell, lov om kommunale helse og omsorgstjenester og lov om barnevernstjenester.

På vårt inntaksskjema ber vi deg samtykke til at vi bruker SMS/epost for å formidle timetilbud/endring av timeavtaler. Du kan reservere deg mot slik bruk av din kontaktinformasjon.

Dine pasientrettigheter kan gi deg mulighet til innsyn i journal og eventuelt retting/sletting av journalinnhold, i henhold til helselovgivningens regler om retting/sletting.

Journal føres i et system levert av en ekstern leverandør, der behandling av personopplysninger er regulert av databehandleravtale.

Helsesøster

Personlig konsultasjon hos helsesøster:

Her lagres navn, fødselsdato og helserelaterte forhold.
Dette er hjemlet i Helsepersonelloven §4.
Opplysningene blir lagret i papirbasert journal. Kun helsesøster har tilgang.
Sletting skjer i henhold til Helsepersonelloven.

Selvtesting:

Her lagres navn, personnummer og mobilnummer
Dette følger rutine for testing og eventuell behandling av kjønnssykdommer, ref Helsedirektoratet.
Klienten fyller ut skjema med opplysningene. Helsesøster overfører opplysningene til rekvisisjonsskjema som sammen med prøve leveres SUS, medisink mikrobiologi.
Opplysningene blir lagret i papirbasert journal. Helsesøster og SUS har tilgang.
Sletting skjer i henhold til Helsepersonelloven.

Ved positiv test får helsesøster beskjed fra SUS og deler ut antibiotika.
Skjema med navn og personnummer leveres Apotek1.

Barnehage

Opplysninger om barnet

For barna i barnehagen registreres: navn,fødselsdato, adresse,allergier, vaksinasjon, nasjonalitet. Der det er behov lagres kartlegging av eventuelle fysisk og psykiske utfordringer.
Dette er nødvendig for å tildele plass, oppfølging av barna, fakturering og HMS.
Opplysningene lagres i IST, ESA, i barnemapper og avdelingsmapper. Tilgang til disse har daglig leder, nestleder og pedagiske ledere. Dataene er passordbeskyttet i fagsystemene, og fysiske papir er lagret i låste arkivskap. Det er rutiner for sletting.
Det foreligger databehandleravtale med IST og ESA.

Opplysninger om foreldre

For foreldre til barn i barnehage registreres: Navn,fødselsdato, adresse, mobinlnr., maildresse, nasjonalitet,inntekt, studier.
Dette er nødvendig for tildeling av plass, oppfølging av barna, HMS, fakturering, kommunikasjon.
Opplysningene lagres i IST, ESA, i barnemapper og avdelingsmapper. Tilgang til disse har daglig leder, nestleder og pedagiske ledere. Dataene er passordbeskyttet i fagsystemene, og fysiske papir er lagret i låste arkivskap. Det er rutiner for sletting.
Det foreligger databehandleravtale med IST og ESA.

Opplysninger om praksisstudenter fra UiS

For praksisstudenter fra UiS registreres: Navn, mailadresse, mobilnr, informasjon om tidligere praksis og styrker/utfordringer.
Dette er nødvendig for å evaluere under praksisen.
Opplysningene lagres i studentmapper i barnehagen, og deles med praksislærer. Daglig leder i barnehagen har tilgang til mappene, som lagres i låste arkivskap.

SiS Sportssenter

Personopplysninger

Databehandlingsansvarlig er SiS Sportssenter ved Direktøren

Hvorfor har vi behov for lagring av data

SiS sportssenter samler inn personopplysninger for å vedlikeholde medlemskapet ved SiS sportssenter. SiS sportssenter har behov for å kunne identifisere medlemmet ved adgang til senteret. SiS sportssenter har også i noen tilfeller behov for å komme i kontakt med medlemmer for å informere om saker rundt medlemskapet, åpningstider og produkter som SiS sportssenter leverer for eksempel nyheter.

Hva må vi lagre

Medlemmet samtykker til at SiS sportssenter registrerer og lagrer ikke sensitive opplysninger om kunden. Informasjon som lagres er; navn, adresse, e-post, telefonnummer, foto, bruk av senteret, samt betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres for å ivareta medlemmets og SiS sportssenters administrasjon av medlemmets interesser. Informasjon kan brukes til å sende ut informasjon om forandringer av medlemskapet, og ren praktisk informasjon. F.eks. forandring av åpningstider, nye produkter ved SiS sportssenter, forandring av timer o.l. Foto av kunde vil ikke under noen omstendigheter brukes til annet enn identifikasjon av medlemmet ved adgangskontroll.

SiS sportssenter lagrer treningshistorikken til hvert enkelt medlem. Historikken brukes av SiS Sportssenter i samråd med medlemmet dersom medlemmet vil bruke dette til sin treningsdagbok eller videreutvikling. SiS sportssenter vil bruke anonymisert treningsdata og demografisk persondata for å fange opp trender og utvikling som kan gjøre SiS sportssenters produkt bedre. SiS Sportssenter vil alltid anonymisere brukerdata for statistiske formål.

Hvem behandler dine data

Kun ansatte som jobber ved SiS sportssenter har adgang til dine persondata, og kun i forbindelse med adgangskontroll, betaling eller vedlikehold av medlemskapet. Ansatte ved SiS sportssenter logger seg på systemet med egen kode.

Følgende systemer brukes til behandling av dine data:

  1. Exceline – Medlemsregister med innmeldingsdata og betalingshistorikk
  2. Ibooking – Booking av gruppetimer, utsending av sms og epost knyttet til gruppetimer
  3. LifeVision – sms og e-posttjeneste knyttet til oppfølging av medlemskapet
  4. Windows 365 til epost og lignende. Egen sikker server

Begge systemene ligger på en sikker server: Redpill Linpro AS i Nydalen. SiS sportssenter har databehandleravtale med Exceline, Ibooking og LifeVision.

Innsyn fra medlemmet

Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan be om å få denne slettet. SiS sportssenter vil så snart det er mulig og innen en uke slette dette fra medlemmets profil. Dersom du ønsker sletting sendes e-post til sletting@sissportssenter.no og slettingen skal bekreftes på epost av SiS sportssenter.

Tredjepart

SiS sportssenter vil ikke utlevere opplysninger om medlemmet til tredjepart. Unntaket er der hvor lovverket krever utlevering. For eksempel regnskapsloven, i forbindelse med forsikringssaker eller i forbindelse med betalingsinnkreving.

SiS sportssenter vil ikke utgi medlemsdata til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for behandling hos dem.

Informasjon til medlemmet og markedsføring

Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SiS sportssenter kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke. Markedsaktiviteter basert på dette samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider» på nettsiden. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.

SiS sportssenter vil ikke utgi medlemsdata til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for videreforedling hos dem. Dersom medlemmet følger SiS sportssenter på Facebook eller Instagram må medlemmet regne med at de vil mottatt informasjon og markedsføring gjennom disse kanalene. Dersom medlemmet ikke ønsker denne informasjonen eller ønsker å avbestille oppdateringer gjøres det gjennom innstillinger i disse applikasjonene. SiS sportssenter vil ikke bruke sosiale medier til å markedsføre og informere om annet enn sine egne og partneres produkter.

SiS sportssenter sletter automatisk all medlemsdata innenfor de frister som gjelder i regnskapslovens krav til dokumentasjon. Og de krav som gjelder innenfor GDPR direktivets regler.

Kameraovervåking

SiS sportssenter har kameraovervåking i deler av bygningen. Overvåkningen går til et lukket system. Hvor kun direktør og stedfortreder har mulighet til å logge seg på systemet. SiS sportssenter har egen skriftlig rutine for pålogging. Pålogging av kamerasystemet skal kun gjøres dersom det er mistanke om en kriminell handling. Politiet får ved mistanke om kriminelle handlinger og ved skriftlig oppmoding om adgang – tilgang til systemet.

SiS Bolig

Når du søker bolig

Opplysningene du oppgir i din søknad blir benyttet for prioritering og tildeling av bolig.
De blir lagret i fagsystemet UniPluss.
Ansatte i SiS boligavdeling har tilgang til dataene.
Dataene blir lagret og slettet i tråd med rutiner i UniPluss.
SiS har databehandleravtale med UniPluss, Idfy og UniMikro

Når du bor hos oss

Her er fullstendig personvernerklæring for deg som bor i SiS bolig

Du som har parkeringsavtale med SiS bolig

Vi lagrer navn og registreringsnummer på bilen for å kunne gjennomføre kontroll av parkeringsplassene.
Opplysningene blir lagret i papirformat i SiS sin resepsjon, og det er årlig sletterutine for dette.

Arrangementsstøtte

De opplysningene som samles inn ved søknad om arrangementsstøtte er nødvendige for å kunne saksbehandle og utbetale støtte. Opplysningene lagres i fagsystemet Freshdesk by Freshworks ®.
Regnskapslov og Bokføringslov med tilhørende forskrifter regulerer lagring av dataene, da det er økonomiske transaksjoner.
Det er saksbehandlere og enkelte ansatte i regnskapsavdelingen som har tilgang til opplysningene. Tilgang reguleres med personlige passord. Opplysningene lagres på driftsleverandørens servere i USA. Disse er GDPR compliant med Privacy Shield. Det foreligger databehandleravtale (DPA) med Freshworks.

Kameraovervåking

SiS kafé har kameraovervåking kafe Optimisten i Kjølv Egelands hus. Overvåkningen går til et lukket system. Det er kun Daglig leder SiS kafe som har mulighet til å logge seg på systemet. SiS kafé har egen skriftlig rutine for pålogging. Pålogging av kamerasystemet skal kun gjøres dersom det er mistanke om en kriminell handling. Politiet får ved mistanke om kriminelle handlinger og ved skriftlig oppfordring om adgang – tilgang til systemet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

SiS vil ikke utlevere opplysninger om student/kunde til tredjepart. Unntaket er der hvor lovverket krever utlevering. For eksempel regnskapsloven, eller i forbindelse med forsikringssaker.

SiS vil ikke utgi data om student/kunde til sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram for behandling hos dem.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om innsyn og sletting sendes til sis@studentensbeste.no Du vil motta svar senest innen en uke.

Personvernerklæring ansatte

Her finner du personvernerklæring for ansatte i SiS.