Hopp til hovedinnhold

Strategi 2022-2025

SiS strategi mot 2025 – versjon 2 (23. oktober 2023)

Visjon: Studentens beste

Formål med virksomheten:

Å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested.

Mål og virkemiddel:

SiS skal tilby relevante tjenester som øker studenttrivsel og styrker omdømme, samtidig som vi drifter både effektivt og lønnsomt.

Rammevilkår

I henhold til Samskipnadsloven har utdanningsinstitusjonen det overordnete ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen.

Det er SiS’ oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested: tilrettelegge for en trygg og effektiv studiesituasjon, bidra til trivsel og et stimulerende studentmiljø både for enkeltstudenter og studentorganisasjoner.

Konkurransen mellom utdanningsinstitusjonene har økt og studentvelferd er blitt et viktig rekrutteringsvirkemiddel. Det betyr at utdanningsinstitusjonene og SiS, i samarbeid, må ha økt søkelys på gode studentvelferdstilbud.

Om SiS

SiS er av, med og for studentene. Studentene skal eie, styre og få mulighet til å arbeide og/eller lære i virksomheten.

SiS er Miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg tas det hensyn til sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft i hele virksomheten.

SiS kan gjøre en forskjell innen FNs bærekraftsmål nummer 3 (god helse og livskvalitet), 10 (mindre ulikhet), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 17 (samarbeid for å nå målene), og skal jobbe for dette så langt det lar seg gjøre.

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Alt SiS driver med bygger opp under bærekraftsmål nummer tre. Vi tilrettelegger for sosiale møteplasser i våre boliger, kafeer, på sportssenteret og andre steder. Vi byr på næringsrik mat i kafeene våre og har et helsetilbud for studenter.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

SiS bidrar til mindre ulikhet ved å tilby tilgjengelige tjenester for alle studenter, som enten er gratis eller svært billige. Dette jevner ut forskjeller både mellom studenter og andre grupper i samfunnet, og studenter imellom. Dette gjelder alle studenter, uansett kjønn, etnisitet, nasjonalitet, legning eller økonomisk bakgrunn.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

SiS skal sikre inkluderende, trygge og robuste lokalsamfunn ved å bygge grønt og hele tiden tilby relevante og nødvendige tjenester som utvikles i tråd med studentenes behov. Vi har som mål å skape levende og inkluderende studentby med aktiviteter hele døgnet.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

SiS er og skal være et bindeledd for studentbyen Stavanger. Vi kan gjøre mer sammen enn alene, og det er derfor en selvfølge å legge vekt på FNs bærekraftsmål nummer 17, som handler om samarbeid. Vi vil, i den grad det er naturlig og lar seg gjøre, samarbeide med både kommune og stat, de forskjellige utdanningsinstitusjonene og ikke minst studentene og andre relevante aktører, for å nå våre mål.

Hva skal vi levere?

Vi skal ha et riktig antall studentboliger med varierte boformer, sentral beliggenhet, godt og trygt bomiljø og priser tilpasset studentenes økonomi.

Kaféene skal ha et variert serveringstilbud med produkter av riktig kvalitet, og være trivelige, sosiale møteplasser i attraktive lokaler på universitetet og høgskolene.

Helsetjenestene skal drive forebygging, tilby lavterskel samtaletilbud, grupper og kurs og helsestasjon.

Sportssenteret skal ha landets beste og mest varierte treningstilbud for studenter, og være en trygg, sosial arena som øker livskvaliteten.

Vår kommunikasjon og markedsføring skal sørge for at SiS’ rolle og tilbud er godt kjent blant studenter og deres foreldre, akademia, næringsliv, politikere og ansatte.

Vi skal ha en høy grad av service, følge kvalitetssikrede rutiner og ha relevant kompetanse innen områdene økonomi, IKT og personal.

Vår interne kultur skal bidra til en effektiv organisasjon og en attraktiv arbeidsplass. SiS skal ha en tydelig ledelse som er fremtidsrettet og motiverende.

Våre prioriteringer frem mot 2025

SiS skal bli mer synlig og øke kjennskapen ved å:

  • Arbeide målrettet for å fremstå som én aktør
  • Styrke Stavanger som studentby
  • Bygge nytt velferdsbygg for studentene
  • Bygge 1.000 nye studentboliger på campus Ullandhaug og Kampen
  • Tilby flere helsetjenester til studentene
  • Støtte studentene i deres krav om økt studiestøtte
  • Digitalisere alt som bør digitaliseres
  • Utvikle fremtidige kafékonsepter tilpasset studentenes behov
  • Rekruttere flere studenter til arbeid og opplæring i virksomheten
  • Bygge og vedlikeholde gode relasjoner til våre samarbeidspartnere