Hopp til hovedinnhold
SiS

Strategi 2022-2025

Visjon: Studentens beste

Formål med virksomheten: «Å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested».

Mål og virkemiddel: Gjennom effektiv drift og tidsriktige tjenester skal SiS øke studenttilfredsheten, bedre omdømmet og ha lønnsom drift.

Rammevilkår

I henhold til Samskipnadsloven har utdanningsinstitusjonen det overordnete ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen.

Det er SiS’ oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested: tilrettelegge for en trygg og effektiv studiesituasjon, bidra til trivsel og et stimulerende studentmiljø både for enkeltstudenter og studentorganisasjoner.

Konkurransen mellom utdanningsinstitusjonene har økt og studentvelferd er blitt et viktig rekrutteringsvirkemiddel. Det betyr at utdanningsinstitusjonene og SiS, i samarbeid, må ha økt søkelys på gode studentvelferdstilbud.

Om SiS

SiS er av, med og for studentene. Studentene skal eie, styre og gis arbeids- og/eller
opplæringsmuligheter i hele virksomheten.

SiS er Miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg skal det fra 2022 tas særlig hensyn til sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft i hele virksomheten.

SiS kan gjøre en forskjell innen FNs bærekraftsmål nummer 3 (god helse og livskvalitet), 10 (mindre ulikhet), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 17 (samarbeid for å nå målene), og skal tilstrebe dette så langt det lar seg gjøre.

Å tilrettelegge for sosiale møteplasser i både boliger, kafeer, sportssenter og andre steder, gir god livskvalitet og dermed også helse. Det samme kan sies for næringsrik mat i kafeene, en trygg barnehage for barn av studenter, og et regelrett helsetilbud i SiS helse – blant annet. All virksomhet SiS driver med, bygger opp under bærekraftsmål nummer tre.

SiS bidrar også til mindre ulikhet – bærekraftsmål nummer 10 – i kraft av at tilbudene enten er gratis eller svært billige, og ikke minst tilgjengelige. Dette jevner ut forskjeller både mellom studenter og andre grupper i samfunnet, og studenter imellom. Våre tilbud er like for alle studenter, uansett kjønn, nasjonalitet, legning eller økonomisk bakgrunn. SiS skal sikre inkluderende, trygge og robuste lokalsamfunn ved å bygge grønt og hele tiden tilby relevante og nødvendige tjenester som utvikles i tråd med studentenes behov. SiS har som mål å skape levende og inkluderende campus med aktivitet hele døgnet. På denne måten gjør vi en innsats for bærekraftsmål nummer 11.

SiS kan gjøre mer sammen enn alene, og det er derfor en selvfølge å legge vekt på FNs bærekraftsmål nummer 17, som handler om samarbeid. SiS vil, i den grad det er naturlig og lar seg gjøre, samarbeide med kommune og stat, de forskjellige utdanningsinstitusjonene og ikke minst studentene og andre relevante aktører, for å nå de øvrige målene.

Hva skal vi levere?

Barnehagen skal gi et studenttilpasset og godt kvalitativt tilbud med fokus på friluftsliv.

Vi skal ha et riktig antall studentboliger med varierte boformer, sentral beliggenhet, godt og trygt bomiljø og priser tilpasset studentenes økonomi.

Bokhandelen skal være den beste bokhandelen for studenter og fagmiljøer.

Kaféene skal ha et variert serveringstilbud med produkter av riktig kvalitet, og være trivelige, sosiale møteplasser i attraktive lokaler på universitetet og høgskolene.

Helsetjenestene skal drive forebygging, tilby lavterskel samtaletilbud, grupper og kurs og helsestasjon.

Sportssenteret skal ha landets beste og mest varierte treningstilbud for studenter, og være en sosial arena som gir økt livskvalitet.

Vår kommunikasjon har til oppgave å gjøre SiS’ rolle og tilbud godt kjent blant studenter, ansatte og relevante samarbeidspartnere.

Vi skal ha et høyt servicenivå, følge kvalitetssikrede rutiner og ha relevant kompetanse innen områdene økonomi, IKT og personal.

Vår organisasjonskultur skal bidra til en effektiv organisasjon og en attraktiv arbeidsplass.

SiS skal ha en tydelig ledelse som er fremtidsrettet og motiverende.

Våre prioriteringer frem mot 2025

SiS skal bli mer synlig og øke kjennskap til våre merkevarer ved å:

  • Arbeide målrettet for å fremstå som én aktør
  • Bygge nytt velferdsbygg for studentene
  • Bygge 1.000 nye studentboliger på campus Ullandhaug og Kampen
  • Tilby flere helsetjenester til studentene
  • Digitalisere alt som bør digitaliseres
  • Utvikle fremtidige kafékonsepter tilpasset studentenes behov
  • Rekruttere flere studenter til arbeid og opplæring i virksomheten
  • Bygge og vedlikeholde gode relasjoner til våre samarbeidspartnere

Kontakt oss

51833300
sis@minsis.no
Rennebergstien 30, 4021 Stavanger

Åpningstider

Mandag: 08:30–15:00

Tirsdag: 08:30–15:00

Onsdag: 08:30–15:00

Torsdag: 08:30–15:00

Fredag: 08:30–15:00

Lørdag: Stengt

Søndag: Stengt

Last ned SiS-appen